تولیدی انواع درب و پنجره upvcکرج

کرج یکی از شهرهای صنعتی ومهم کشور است.امروزه در این شهر تولیدی ها وکارخانه های زیادی درزمینه ساخت درب وپنجرهupvcفعالیت میکنند.
از ویژگی های مهم درب وپنجره هایupvcمیتوان به این موارد اشاره کرد:1_بالاترین عایق حرارتی وبیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی 2_آب بندی کامل وعدم نفوذ آب به داخل هنگام بارندگی شدید 3_مقاوم دربرابر بادوباران وطوفان های شدید.اهمیت درب وپنجره هایupvcتنها چند سالی است که برای مردم روشن شده است.کرج به عنوان یکی ازقطب های این صنعت با تولیدی های خود،قادر است نیازهای مردم را برطرف نماید.